Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vaccin tegen zona

Literatuur geraadpleegd tot: 05/01/2023

  • De hoge gezondheidsraad heeft haar advies over de vaccinatie tegen herpes zoster herzien (Advies 9684, augustus 2022) en beveelt nu vaccinatie met het recombinante zonavaccin aan bij alle personen ≥ 60 jaar en bij immuungecompromitteerde volwassenen.
  • Het KCE heeft in 2022 een kosteneffectiviteitsevaluatie  uitgevoerd en besluit dat vaccinatie van de doelgroepen zoals gedefinieerd door de HGR op dit ogenblik niet kosteneffectief is.  De te verwachten gezondheidswinst door de vaccinatie is relatief beperkt en de huidige kostprijs is veel te hoog.  Het voordeel van vaccinatie bij immuungecompromitteerde personen is echter waarschijnlijk groter.  
  • De 'Wetenschappelijke experten-groep van het Formularium ouderenzorg' selecteert het recombinante vaccin alleen voor immuungecompromitteerde oudere patiënten.  De beslissing om dit dure, niet-vergoede vaccin toe te dienen  moet op individuele basis gebeuren..

Behandeling

Geselecteerd

Het enige vaccin tegen zona dat momenteel in België beschikbaar is, is een recombinant vaccin dat in 2 doses wordt toegediend.  Sinds december 2022 is het levend verzwakt vaccin (Zostavax®) niet meer beschikbaar (voor meer informatie zie  Folia: Nieuwigheden geneesmiddelen januari 2023

  • De werkzaamheid van het levende vaccin (Zostavax®) werd geëvalueerd bij immuuncompetente volwassenen. Het voordeel wat betreft het risico van zona en postherpetische neuralgie is in absolute cijfers bescheiden, gezien de lage incidentie van deze aandoeningen bij deze populatie. Bij 80-plussers is de ziektelast door zona en postherpetische neuralgie het grootst maar is de werkzaamheid van het levend vaccin slecht gedocumenteerd (Repertorium 12.1.1.9  en zie ook Folia april 2018 en Folia juli 2020).
  • Het recombinant vaccin (Shingrix®), is in tegenstelling tot het levend vaccin, niet gecontra-indiceerd bij patiënten met immuundepressie, maar de ervaring bij deze patiënten is nog beperkt. De doeltreffendheid van het recombinantvaccin bij het verminderen van het risico van postherpetische neuralgie is niet geëvalueerd in directe vergelijking met het levende verzwakte vaccin (Repertorium 12.1.1.9 en zie ook Folia december 2020).

Er is gesuggereerd dat het recombinant vaccin (Shingrix®) beter beschermt tegen de postherpetische neuralgie dan het levend vaccin (Zostavax®) maar meer onderzoek is noodzakelijk.

De beschermingsduur is nog niet exact gekend, maar op basis van indirecte gegevens lijkt het erop dat het recombinante vaccin (Shingrix®) gedurende langere tijd werkzaam is, vooral bij mensen ouder dan 70 jaar.​

De kostprijs van een primovaccinatie met het recombinant vaccin tegen zona is hoog (ongeveer 340€).

De hoge gezondheidsraad heeft haar advies over de vaccinatie tegen herpes zoster herzien (Advies 9684, augustus 2022) en beveelt nu vaccinatie met het recombinante zonavaccin aan bij alle personen ≥ 60 jaar en bij immuungecompromitteerde volwassenen  . Voor het levende vaccin (Zostavax®) tegen zona zoster, dat in het vorige advies werd afgeraden voor routinevaccinatie en dat niet meer beschikbaar is, is nu geen plaats meer.

Het KCE heeft in 2022 een kosteneffectiviteitsevaluatie van het recombinante zonavaccin (Shingrix®) uitgevoerd en besluit dat vaccinatie met Shingrix® van de doelgroepen zoals gedefinieerd door de HGR op dit ogenblik niet kosten-effectief is. De te verwachten gezondheidswinst door de vaccinatie is relatief beperkt en de huidige kostprijs is veel te hoog.  Het voordeel van vaccinatie bij immuungecompromitteerde personen is echter waarschijnlijk groter.  

Voor meer details zie  Folia november 2022.

Het comité van deskundigen voor ouderenzorg selecteert het recombinante vaccin alleen voor immuungecompromitteerde oudere patiënten. De beslissing om dit dure, niet-vergoede vaccin toe te dienen  moet op individuele basis gebeuren..