Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Imipramine

ATC: N06AA02

Tofranil

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Zenuwstelsel:

Contra-indicaties

 • recent myocardinfarct, aritmieën, intracardiale geleidingsstoornis
 • ernstig leverlijden

Posologie

 • aanvangsdosis: 10 mg per dag ’s morgens; indien nodig, dosis te verhogen tot een maximale dosis van 150 mg per dag in meerdere giften (een veel hogere dosis dan deze gebruikt bij depressiebehandeling)
 • bij stopzetten van de behandeling is het raadzaam de dosis geleidelijk te verminderen, maar er bestaat een kans op recidief na stopzetten van de behandeling

Bij nierinsufficiëntie

 • Vanaf een GFR >50 ml/min, beginnen met 2,5 mg/dag en naargelang respons verhogen

Voorzorgen

 • bijzondere aandacht voor anticholinerge effecten bij patiënten met prostaathypertrofie, urinaire retentie, gesloten-hoekglaucoom
 • verlaging van de convulsiedrempel: voorzichtigheid bij antecedenten van epilepsie (vooral bij hogere doses)
 • rekening houden met het risico van vallen en de gevolgen hiervan

Ongewenste effecten

 • aritmieën, orthostatische hypotensie
 • sedatie, verwardheid, beven
 • anticholinerge verschijnselen zoals droge mond, visusstoornissen, accomodatiestoornissen, verminderde traanproductie, mictiestoornissen, obstipatie, geheugenstoornissen
 • gewichtstoename
 • hyponatriëmie

Interacties

+ MAO-inhibitoren of minder dan 2 weken na stopzetten van MAO-inhibitoren:

+ geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken en alcohol: versterking van het sedatief effect

+ geneesmiddelen die het QT inverval verlengen, de hartfrequentie vertragen en hypokaliëmie veroorzaken: verhoogd risico van torsades de pointes (zie $)

+ antihypertensiva met centrale werking (methyldopa, clonidine, guanfacine, moxonidine): imipramine gaat hun werking tegen

+ sympathicomimetica: imipramine versterkt hun ongewenste effecten (tachycardie, verlaging van de convulsiedrempel, arteriële hypertensie, psychiatrische stoornissen,…)

+ enzyminductoren of -inhibitoren, (zie $): wijziging van het therapeutisch effect van imipramine

+ geneesmiddelen die de epilepsiedrempel verlagen (bv. SSRI’s, neuroleptica, tramadol, quinolones, cholinesteraseremmers): additie van de risico's op convulsies

+ producten met serotoninerge eigenschappen (sommige antidepressiva, tramadol, buspiron, ergotaminederivaten, dextromethorfan,lithium, triptanen, St-Janskruid, ...) toename van de toxiciteit en verhoogd risico van optreden van serotoninerg syndroom; indien een associatie met deze producten niet kan vermeden worden moet de behandeling progressief worden opgestart onder regelmatige controle

+ geneesmiddelen met een mogelijk obstiperend effect (waaronder opioïden, andere imipraminederivaten, H1-antihistaminica, diuretica, verapamil, diltiazem, amlodipine, ondansetron, moxonidine, clonidine): toename van het risico van obstipatie

+ geneesmiddelen die hyponatriëmie kunnen veroorzaken (bv. diuretica, SSRI’s, carbamazepine,…): verhoogd risico van hyponatriëmieFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier