Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Colchicine

ATC: M04AC01

Colchicine Opocalcium

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Osteo-articulaire aandoeningen:

 •  acute jichtaanval : keuze tussen colcicine ,ibuprofen  en methylprednisolon, afhankelijk van de patiëntkarakteristieken. 

Contra-indicaties

 • ernstige lever- en nierinsufficiëntie

Posologie

 • starten met 1 mg en vervolgens 0,5 mg om de 2 tot 3 uur tot het verdwijnen van de pijn of tot maagdarmklachten optreden
 • maximum: 3 mg per dag
 • colchicine wordt zo snel mogelijk na het begin van de aanval gestart, wanneer NSAID's falen of gecontraïndiceerd zijn
 • de behandeling zo kort mogelijk houden (enkele dagen)

Bij nierinsufficiëntie

GFR Dose
50 tot 20 mL/min verminder dosis met 50%
20 tot 10 mL/min verminder dosis met 50%
<10 mL/mon 500 µg 3-4 x /d met maximale dosis 3mg

 

Voorzorgen

 • voorzichtigheid is geboden bij cardiale, nier- en leveraandoeningen
 • vermijd alcoholgebruik en purinerijke voeding (vis, wild, gevogelte, rijst, ...)
 • bij hittegolf: kan de effecten van een hitteslag versterken

Ongewenste effecten

 • abdominale pijn, diarree, nausea, braken
 • zeldzamer en bij langdurig gebruik: perifere neuritis, beenmergdepressie of nierschade

Interacties

+ macroliden (behalve spiramycine): risico van (mogelijk dodelijke) pancytopenie (zeldzaam)

+ inhibitoren van CYP3A4 (zie $): kunnen de plasmaspiegels van colchicine verhogen, vooral bij nier- en leverfalen

+ ciclosporine: verhoogd risico van nefrotoxiciteit en spiertoxiciteit

+ mogelijk toename van het effect van vitamine K-antagonisten met toegenomen risico van bloeding: scherpere controle van INR is aangewezen

+ geneesmiddelen die de kans op acute nierinsufficiëntie verhogen (NSAID's, diuretica, ACE-inhibitoren, sartanen, aliskiren): risico van overdosering van colchicine

+ statines, fibraten, digoxine: risico van myopathie (rhabdomyolyse)

+ inhibitoren van het P-gp (diltiazem, verapamil, amiodaron, atorvastatine, clarithromycine, erythromycine, itraconazol, ketoconazol, ciclosporine, ritonavir): verhoging van de plasmaconcentratie van colchicine; verhoogd risico van toxiciteit (substraat van glycoproteïne P)

Pletten en delen

 • delen: de beschikbare specialiteit is deelbaar
 • pletten: Colchicine Opocalcium® comprimés kunnen ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier