Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

De fiches

Literatuur geraadpleegd tot: 30/06/2014

De geneesmiddelenfiches worden in alfabetische volgorde gebundeld in het tweede deel van het Formularium. De opmaak van de geneesmiddelenfiches gebeurt telkens volgens dezelfde structuur:

 • vermelding van de geselecteerde molecule
 • indicaties
 • contra-indicaties: enkel de meest frequente en/of de absolute contra-indicaties worden vermeld; voor de zeldzame of minder ernstige verwijzen we naar de bijsluiters
 • posologie: is in de meeste gevallen gebaseerd op de bronnen die zich specifiek naar de oudere populatie richten
 • specifieke voorzorgen
 • ongewenste effecten: enkel de meest frequente en/of de meest ernstige worden vermeld; voor de zeldzame of minder ernstige verwijzen we naar de bijsluiters
 • interacties met andere geneesmiddelen of met voeding: enkel de klinisch belangrijke zijn hierbij opgenomen; we vermelden eveneens o.m. de specifieke farmacokinetische interacties ter hoogte van het $ en de risico’s van $.
 • voorschrift op stofnaam: de voorwaarden voor een correct voorschrift op stofnaam
 • Prijs van de specialiteiten : tabel met de beschikbare merknamen, doseringen, verpakkingen, prijs, terugbetalingstarief en indien relevant de bewaringsmodaliteiten; de rangschikking van de geneesmiddelen in de tabellen gebeurt op basis van de prijs, zoals vermeld in de prijstabellen in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium$​ ​(het goedkoopste product op het tijdstip van druk staat steeds bovenaan, volgens een index opgesteld door het BCFI; deze index komt overeen met de prijs per eenheid; dit betekent de verhouding tussen het remgeld in eurocent (voor de gewone verzekerden) en het aantal eenheden (bv. 1 tablet voor de vaste toedieningsvormen, voor de vloeibare toedieningsvormen komt een eenheid overeen met 1 ml))
 • vermelding van de categorie “goedkope geneesmiddelen”: onder deze categorie vallen de generieken, kopieën en originele geneesmiddelen waarvan de prijs voldoende gedaald is en waarvoor de patiënt geen supplement bij het remgeld moet betalen; deze geneesmiddelen staan in de laatste kolom van de prijstabel gemerkt met een asterisk (*)
 • beschikbare magistrale bereidingen met, indien relevant, de bewaringsmodaliteiten; de formules van de magistrale bereidingen werden overgenomen uit het Therapeutisch Magistraal Formularium  of zijn opgemaakt in zorgvuldige afspraak met de vzw Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg ; bij de magistrale bereidingen worden de terugbetalingsvoorwaarden vermeld; voor de niet terugbetaalde magistrale bereidingen, wordt de richtinggevende prijs vermeld, gebaseerd op de tarificatie van het RIZIV
 • mogelijkheid van pletten van geneesmiddelen: als informatiebron werden de wetenschappelijke bijsluiters en documentatie van de ziekenhuisapothekers gebruikt (www.pletmedicatie.be); de deelbaarheid van de geneesmiddelen staat steeds vermeld in de prijstabel en is aangeduid met “deelb.”