Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

De fiches

Literatuur geraadpleegd tot: 16/02/2021

De geneesmiddelenfiches worden in alfabetische volgorde gebundeld in het tweede deel van het Formularium. De opmaak van de geneesmiddelenfiches gebeurt telkens volgens dezelfde structuur:

 • naam van de geselecteerde molecule
 • selecties: de indicaties waarvoor de molecule wordt geselecteerd, met, indien nodig,  bijzonderheden over de specifieke voorwaarden die op deze selectie van toepassing zijn.
 • contra-indicaties: verwijzing naar het Repertorium BCFI en naar de SKP.  
 • posologie specifiek voor gebruik bij ouderen:
  • is in de meeste gevallen gebaseerd op gegevens uit bronnen die zich specifiek naar de oudere populatie richten. 
  • Indien van toepassing vermelding van:
   • een dosisaanpassing bij nierinsufficiëntie
   • de behandelingsduur
 • voorzorgen specifiek voor gebruik bij ouderen
 • ongewenste effecten: verwijzing naar het Repertorium BCFI en naar de SKP. 
 • interacties met andere geneesmiddelen of met voeding:verwijzing naar het Repertorium BCFI en naar de SKP. zie ook  de specifieke farmacokinetische interacties ter hoogte van het $ en de risico’s van $.  
 • pletten en delen:  als informatiebron werden de wetenschappelijke bijsluiters en documentatie van de ziekenhuisapothekers gebruikt: https://vza.be/bibliotheek-pletmedicatie/pletfiches de deelbaarheid van de geneesmiddelen staat steeds vermeld in de prijstabel en is aangeduid met “deelb.”
 • motivatie voor de selectie
 • magistrale bereidingen met, indien relevant, de bewaringsmodaliteiten; de formules van de magistrale bereidingen werden overgenomen uit het Therapeutisch Magistraal Formularium  of zijn opgemaakt in zorgvuldige afspraak met de vzw Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg ; bij de magistrale bereidingen worden de terugbetalingsvoorwaarden vermeld; voor de niet terugbetaalde magistrale bereidingen, wordt de richtinggevende prijs vermeld, gebaseerd op de tarificatie van het RIZIV
 • prijzentabel : tabel met de beschikbare merknamen, doseringen, verpakkingen, prijs, terugbetalingstarief en indien relevant de bewaringsmodaliteiten; de rangschikking van de geneesmiddelen in de tabellen gebeurt op basis van de prijs, zoals vermeld in de prijstabellen in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium$​​​​​​​ ​(het goedkoopste product op het tijdstip van druk staat steeds bovenaan, volgens een index opgesteld door het BCFI; deze index komt overeen met de prijs per eenheid; dit betekent de verhouding tussen het remgeld in eurocent (voor de gewone verzekerden) en het aantal eenheden (bv. 1 tablet voor de vaste toedieningsvormen, voor de vloeibare toedieningsvormen komt een eenheid overeen met 1 ml)).
  • vermelding van de categorie “goedkope geneesmiddelen”: onder deze categorie vallen de generieken, kopieën en originele geneesmiddelen waarvan de prijs voldoende gedaald is en waarvoor de patiënt geen supplement bij het remgeld moet betalen; deze geneesmiddelen staan in de laatste kolom van de prijstabel gemerkt met een asterisk (*)