Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Risperidon

ATC: N05AX08

Risperdal Risperidon Sandoz Risperidone EG Risperidone Sandoz Risperidone Teva

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Zenuwstelsel:

Contra-indicaties

 • dementie van vasculaire of gemengde oorsprong

Posologie

Als een behandeling met antipsychotica overwogen wordt bij oudere demente patiënten, moet de behandelingsduur zo kort mogelijk worden gehouden en in de laagste effectieve dosis.

De posologie moet op individuele basis aangepast worden in functie van de klinische respons en het optreden van ongewenste effecten.

Bij gebrek aan werkzaamheid moet het staken van de behandeling snel overwogen worden.

 • startdosis: 0,25 mg 2 x per dag
 • individuele aanpassing in trappen van 0,25 mg 2 x per dag indien nodig, rekening houdend met een interval van minimum twee dagen, indien nodig (tot maximum 1 mg, 2 x per dag)
 • niet langer dan 6 weken

Voorzorgen

 • frequente en regelmatige herevaluatie van de risico-batenbalans en van de noodzaak om de behandeling voort te zetten
 • afbouw van de posologie bij het staken van de behandeling
 • halvering van de startdoseringen en onderhoudsdoseringen, en tragere posologietoename bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie

Ongewenste effecten

 • verhoogd risico van cerebrovasculair accident (stopzetting van de behandeling bij plotse zwakte of ongevoeligheid ter hoogte van het gezicht, de armen of benen, en het optreden van spraak- of gezichtsstoornissen)
 • verhoogde mortaliteit bij oudere demente patiënten (neemt toe met de duur van de behandeling)
 • orthostatische hypotensie
 • extrapiramidale effecten (acute dystonie, parkinsonisme, bewegingsdrang, tardieve dyskinesie, maligne antipsychoticasyndroom)
 • hyperglycemie en gewichtstoename (regelmatige monitoring)
 • hyperprolactinemie (voorzichtigheid geboden bij voorgeschiedenis van of prolactine-afhankelijke tumoren)
 • tachycardie, verlenging van het QT-interval en aritmieën (risico van torsades de pointes)
 • verlaging van de convulsiedrempel
 • verhoogd risico van veneuze thromboembolie
 • hypotone iris (moet rekening mee gehouden worden bij cataractchirurgie)
 • geïsoleerde rhabdomyolyses

Interacties

+ furosemide: verhoogde mortaliteit (onbekend mechanisme)

+ antihypertensiva en alfa-blokkers gebruikt bij prostaathypertrofie: verhoogd risico van orthostatische hypotensie

+ geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $), de hartfrequentie vertragen en hypokaliëmie veroorzaken (zie $): verhoogd risico van torsades de pointes

+ geneesmiddelen die de epileptogene drempel verlagen (zoals SSRI’s, tramadol, cholinesterase-inhibitoren): verhoogd risico op convulsies

+ geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken en alcohol: versterking van hun sedatief effect

+ levodopa en dopamine-agonisten: wederzijds antagonisme van de therapeutische effecten

+ inductoren of inhibitoren van CYP2D6 en CYP3A4 (zie $): beïnvloeding van het therapeutisch effect van risperidon

+ metoclopramide: verhoogd risico van extrapiramidale ongewenste effecten

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: de specialiteit Risperdal Consta® (breiding depot voor i.m. injectie) is niet vergund voor de behandeling van BPSD


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier