Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Enalapril

ATC: C09AA02

Enalapril EG Enalapril Sandoz Renitec

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

Hormonaal stelsel:

Contra-indicaties

 • absolute contra-indicatie: bilaterale stenose van de nierarteriën (of unilateraal bij slechts 1 functionerende nier)

Posologie

Zoals bij iedere behandeling met toediening 1 maal daags, moet de inname van enalapril gebeuren op een vast tijdstip.

Hartfalen, diabetische nefropathie:

 • aanvangsdosis 2,5 mg per dag (om risico van voorbijgaande hypotensie te verminderen)
 • het opdrijven van de dosis gebeurt best met intervallen van minstens 2 tot 4 weken
 • de meest courante doses bedragen 5 mg tot 20 mg in 1 tot 2 giften per dag (maximaal 20 mg per dag)

Hypertensie:

 • begin met 5 mg per dag, op geleide van de bloeddruk; de dosis stelselmatig opdrijven tot 20 mg in 1 gift daags
 • de maximale dosis is 20 mg per dag in 1 gift
 • de initiële doses zijn lager bij renovasculaire hypertensie en ook als de patiënt reeds op zoutarm dieet staat, reeds een diureticum neemt of hypovolemie of hartfalen vertoont

Bij nierinsufficiëntie

 • aanpassing van de dosis et/of toedieningsfrequentie is nodig
Creatinineklaring Aanvangsdosis
30 tot 80 ml/min 5-10 mg
10 tot 30 ml/min 2,5 mg
<10 ml/min 2,5 mg op dialyse dagen

Voorzorgen

 • indien reeds een diureticum wordt ingenomen, wordt, indien mogelijk, de toediening ervan gedurende 2 tot 3 dagen gestopt vooraleer de ACE-inhibitor op te starten; zeker bij ernstige volume- of zoutdepletie door agressieve diuretische behandeling
 • verhoogd risico van ernstige hypotensieve reactie bij het opstarten van de behandeling bij ernstig hartfalen
 • de nierfunctie bepalen voor en tijdens de behandeling (zeker bij patiënten met nierinsufficiëntie)starten met lage(re) dosis bij verminderde nierfunctie
 • controle van de kaliêmie voor aanvang en na het starten van de behandeling; daarna om de 4 tot 6 maanden controle van kaliëmie en creatininemie
 • bij hypovolemie (hittegolf, braken, diarree): voldoende vochttoediening nastreven
 • voorzichtigheid is geboden bij patiënten met aortastenose omdat verminderde coronaire perfusie kan optreden
 • omwille van het risico op neutropenie, in hoofdzaak tijdens de 3 eerste maanden van de behandeling, moet een hematologische controle gebeuren indien de patiënt tijdens deze periode tekenen van infectie vertoont

Ongewenste effecten

 • droge hoest die slechts verdwijnt na stoppen van de behandeling
 • risico van ernstige hypotensie indien voorafgaandelijk het renine-angiotensine-aldosteron systeem reeds werd gestimuleerd (bvb. hyponatriëmie ten gevolge van diuretica, harftalen, arteria renalisstenose)
 • hyperkaliëmie, zelden hyponatriëmie
 • vermindering van de nierfunctie
 • gastro-intestinaal: nausea, diarree
 • duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid
 • angioedeem

Interacties

+ andere antihypertensiva: versterken het antihypertensief effect van ACE-inhibitoren

+ NSAID´s: verminderd effect van de ACE-inhibitoren; verhoogde kans op nierinsufficiëntie, meer bepaald in geval van hypovolemie of deshydratatie

+ kaliumsparende diuretica en kaliumsupplementen, NSAID´s, heparines: risico van hyperkaliëmie, vooral bij patiënten met nierinsufficiëntie en type 2-diabetes

+ antidiabetica (hypoglykemiërende sulfamiden, biguaniden, insuline): verhoogd risico van hypoglykemie, vooral in de eerste weken en bij patiënten met nierinsufficiëntie

+ lithium: het is noodzakelijk de lithiumspiegels te controleren en alert te zijn voor intoxicatieverschijnselen (verhoogde lithiumspiegels, soms tot verschillende weken na opstarten van de behandeling)

+ digoxine: risico van overdosering door verminderde renale eliminatie

Pletten en delen

 • delen: de specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Renitec® en Enalapril EG® compr. mogen geplet worden


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier