Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Klinische hyperthyreoïdie

Literatuur geraadpleegd tot: 24/01/2022

  • Systematische opsporing van een verstoorde schildklierwerking bij vrouwen ouder dan 50 jaar is verantwoord, maar ook in aanwezigheid van struma, osteoporose, supraventriculaire tachycardie of voorkamerfibrillatie. Sommige geneesmiddelen kunnen schildklierstoornissen doen ontstaan en vereisen eveneens nauwer toezicht (amiodaron, lithium, jodium…).
  • Zowel een medicamenteuze hyperthyreose als de ziekte van Basedow kunnen aanleiding geven tot voorkamerfibrillatie of botverlies, in het bijzonder bij oudere personen$​​​​​​​​. Bij het vaststellen van hyperthyreose moet men de patiënt naar een specialist verwijzen.

Behandeling

Geselecteerd

Bij het vaststellen van een hyperthyreose verwijst men de patiënt naar de specialist.
Er bestaan 3 behandelingen die als doeltreffend beschouwd worden voor de behandeling van hyperthyreose ten gevolge van Graves-Basedow: thyreostatica, radioactief jodium en chirurgie. De keuze tussen deze behandelingen is afhankelijk van de voorkeuren van de patiënt en zijn klinische en persoonlijke situatie (al dan niet aanwezigheid van oftalmopathie, roken, …)$​​.

  • Een gerandomiseerde studie die de patiëntentevredenheid, snelheid van herstel, graad van absenteïsme ten gevolge van ongewenste effecten en levenskwaliteit vergelijken, tonen geen verschil tussen deze 3 behandelingen$​​​​​​​​​.
  • Een meta-analyse (N = 2/n = 425) vergeleek de werkzaamheid van radioactief jodium met die van antithyreoïde geneesmiddelen bij de behandeling van de ziekte van Graves-Basedow. Er was bij behandeling met radioactief jodium een verhoogd risico op oogaandoeningen, maar een verlaagd aantal recidieven van hyperthyreoïdie dan bij behandeling met synthetische antithyreoïde geneesmiddelen$​​​​​​​​​. Een behandeling met thiamazol (12-18 maand) leidt in ongeveer 50% van de gevallen tot definitieve genezing. Bij behandeling met radioactief jodium bekomt men bij 80% van de patiënten na 1 à 2 maanden genezing$​​.
  • Radioactief jodium is de goedkoopste optie$​​​​​​​​​​​​​​, maar geeft vaker aanleiding tot definitieve hypothyreoïdie​​​​​​​$​​$​​.
  • Er is algemene consensus over de werkzaamheid van thyreostatica bij klinische hyperthyreose, hoewel hier geen placebogecontroleerde studies over bestaan$​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​. Thiamazol is het thyreostaticum met de meest gunstige baten- risicoverhouding$​​. Thiamazol is het enige terugbetaalde geneesmiddel in deze geneesmiddelengroep. Bij ongeveer 0,3% tot 0,6% van de patiënten treedt met thiamazol een agranulocytose op, meestal tijdens de eerste 3 maanden van de behandeling$​​​​​​​​​​​​​​​. Men moet de patiënt dan ook verwittigen elke koorts of infectie onmiddellijk te melden en om labocontroles uit te voeren zoals wordt aanbevolen in de geneesmiddelenfiche$​​​​.
  • Een β-blokker kan de klachten veroorzaakt door de hyperthyreoïdie zoals hartkloppingen, angst en tremoren verminderen$​​$​​.